07 April 2014

Изборот на Скопје

Скопје е град со историја од над 2 милениуми. Во пишаните извори првично се споменува во Римско време под името Скупи или поточно Colonia Flavia Scupinorum, тогаш лоциран по патот за денешно Бардовци, спроти домот за стари лица „Мајка Тереза“ иако  ископувањето на скопското Кале од пред неколку години најде докази дека на тој простор има знаци на живот уште во неолитот.
Скопје низ историјата има многу подеми и падови. По земјотресот во 518 година Скопје се возобновува во Јустинијана Прима. Скопје останува под Византиска власт се до крајот на 13 век кога го превземаа Србите, а во 1346 година Душан Немањиќ е крунисан за Цар и Скопје станува престолнина на неговата империја. Потоа во 1391-та Турците го претвораат во престолнина на Скопскиот санџак се до бурниот дваесетти век кога ги преживува Србите, Бугарите, Германците...