13 November 2008

Влијанието на транзицијата врз семејното уредување и семејните односи на просечното Македонско семејство во почетокот на 21 век

Транзиција е зборот кој одбележа цела една генерација! Мислам дека кога во иднина ќе се збори за мојата генерација таа ќе се опишува како “транзициона”! Но за да има иднина во која овој период би можел да се опишува како некое црно минато на нашата младост кое не направило уште посилни ние најпрво треба да се соочиме со реалноста која вели дека доколку продолжиме да ја живееме декаденцијата која овој период ни ја донесе ние ќе исчезнеме како народ!!!